سوالی در مورد برنامه نویسی

عنوان : سوالی در مورد برنامه نویسی
گروه درخواست : ویژوال بیسیک ( Visual Basic)
شرح درخواست :

برنامه ای بنویسید که با استفاده از
(InputBox)10 عدد از ورودی گرفته و در صورتی که عدد زوج بود مقصوم علیه های آن را چاپ کند در غیر این صورت فاکتوریه آنهارا بدست آورد
و با استفاده از حلقه loop until حلشود

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!