عنوان :
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

آیا می شود با مقادیر زیر یه نمودار سه بعدی رنگی رسم کرد
X=[1 4 6 7 8 9]
Y=[7 8 9 3 2 1]
Z=[ 0 4 3 2 1 5]

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!