عنوان :
گروه درخواست : مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر ( کار با زبان های verilog و vhdl)
شرح درخواست :

یک سیستم حافظه 32*8192 وجود دارد در هر کلمه از حافظه یک دستور وجود دارد و در این ماشین دستورات مراجعه به حافظه با دو عملوند در حافظه و دستورات با یک عملوند در حافظه و یک عملوند در یکی از 32 ثبات موجود است حداکثر دستورات قابل تعریف این ماشین چند است

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!