حل طراحی الگوریتم

عنوان : حل طراحی الگوریتم
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

1- فرض کنید A و B و C و D به ترتیب ماتریس های 13*5 و 5*89 و 89*3 و 3*34 باشند. حداقل تعداد ضرب مورد نیاز برای محاسبه M=ABCD چیست؟؟
توضیح:
به کمک ضرب زنجیره ای ماتریس ها و برنامه ریزی پویا حداقل تعداد ضرب این ماتریس ها را پیدا کنید. هم چنین ماتریس P به عنوان نقاط شکست هم تشکیل دهید و ترتیب بهینه ضرب ماتریس ها را معلوم کنید


پاسخ شما

اعداد 5*13 , 89*5 , 3*89 , 34*3
اعداد در تایپ اول اشتباه بود این درسته

توسط رضا رسولی در تاریخ 1399/03/02

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...