برنامه نویسی

عنوان : برنامه نویسی
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

برنامه ای بنویسید ک تمامی اعداد سه رقمب را که رقم یکان آنها فرد دهگان مضرب ۳ و صدگان مضرب ۲ باشد را در خروجی چاپ کند

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...